Adlerfotografie

Professioneel, ervaren en vertrouwd

Algemene Voorwaarden    

1. Toepassing
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Peter Adler Fotografie
en de wederpartij.

2. Vergoeding
2.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Peter Adler Fotografie naar redelijkheid de vergoeding
waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk.
2.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de wederpartij te worden vergoed.

3. Factuur en betaling
3.1 Alle bedragen genoemd in een aanbieding, offerte of overeenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.3 Indien Peter Adler Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.2 bedoelde termijn heeft ontvangen,
is de wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4. Aanbetaling fotoshoot
4.1
 Peter Adler vraagt bij reservering van de fotoshoot een aanbetaling van 50% van de totale som.
4.2 De aanbetaling wordt verrekend door Peter Adler Fotografie met de uiteindelijke factuur.
4.3 Deze aanbetaling dient te worden voldaan binnen de betalingstermijn.
4.4 Als na de vervaldatum de aanbetaling nog niet is voldaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

5. Levering

5.1 Peter Adler Fotografie levert zijn producten na het ontvangen van het volledige bedrag dat vermeld staat op de factuur.
5.2 Peter Adler Fotografie levert zijn bestanden digitaal in een online gallery.
5.3 Peter Adler Fotografie levert geen RAW-bestanden aan.

6. Annulering en opschorting
6.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever houdt Peter Adler Fotografie de reserveringskosten van 150 euro.
6.2 Indien de factuur niet voldaan is binnen de betalingstermijn en de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld kan
Peter Adler Fotografie alle werkzaamheden opschorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

7. Auteursrecht, gebruik en vermelding
7.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Peter Adler Fotografie.
7.2 De foto’s die online worden gepubliceerd zijn niet anders bewerkt dan door Peter Adler Fotografie.
7.3 De foto’s worden door de opdrachtgever gepubliceerd met naamsvermelding.

8. Licentie
8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en
voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Peter Adler Fotografie is omschreven
in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik,
in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform
het begrip van Peter Adler Fotografie, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Adler Fotografie
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht
9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk van Peter Adler Fotografie dat niet is overeengekomen,
wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Peter Adler Fotografie.
9.2 Bij inbreuk komt Peter Adler Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal
de door Peter Adler Fotografie gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht
te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe
en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Faillissement/surseance
10.1 Zowel Peter Adler Fotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft
Peter Adler Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

11. Rechts- en forumkeuze
11.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht
11.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen
Peter Adler Fotografie en de Wederpartij zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.